NASZE USŁUGI

Administrowanie nieruchomością polega na przejęciu obowiązków i odpowiedzialności za jej sprawne funkcjonowanie i utrzymanie w stanie niepogorszonym. Działamy w czterech podstawowych obszarach:

| OBSŁUGA TECHNICZNA I BIEŻĄCA NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ 

Obejmuje między innymi:

 • koordynację prac związanych z eksploatacją i remontami budynków,
 • dbałość o sprawne funkcjonowanie urządzeń technicznych,
 • przechowywanie i aktualizacje dokumentacji technicznej nieruchomości,
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego,
 • kontrole i przeglądy zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane (w tym przeglądy kominiarskie, gazowe, elektryczne, instalacji odgromowej),
 • bieżącą kontrolę realizacji zawartych umów,
 • poszukiwania i wybór wykonawców robót remontowych,
 • opracowanie rocznych i wieloletnich planów remontowych,

| OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA   

Obejmuje między innymi:

 • prowadzenie i aktualizację spisu właścicieli lokali i przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej,
 • reprezentowanie wspólnoty mieszkaniowej przed organami administracji państwowej i samorządowej,
 • reprezentowanie wspólnoty przed organami egzekucyjnymi i sądami,
 • reprezentowanie wspólnoty mieszkaniowej w stosunkach między właścicielami,
 • zawieranie umów ubezpieczenia nieruchomości wspólnej,
 • prowadzenie bieżącej korespondencji w imieniu zarządu wspólnoty mieszkaniowej,
 • potwierdzanie Właścicielom lokali wniosków o dodatki mieszkaniowe lub wydawanie innych zaświadczeń,
 • zapewnienie obsługi eksploatacyjnej nieruchomości poprzez zawieranie odpowiednich umów na rzecz wspólnoty w zakresie dostaw usług komunalnych (wody, gazu, energii elektrycznej, odprowadzania ścieków, i innych),
 • zapewnienie dostaw stałych usług (usługi kominiarskie, konserwacja wentylacji, konserwacja bram garażowych, utrzymania czystości itp.) poprzez zawieranie odpowiednich umów na rzecz wspólnoty,
 • zapewnienie i kontrolę realizacji usług utrzymania czystości, prac konserwacyjnych i usuwania awarii,
 • przygotowanie i zwoływanie zebrań Wspólnoty, prowadzenie księgi uchwał i protokołów,
 • przygotowywanie w porozumieniu z zarządem projektów uchwał, sprawozdania finansowego, planu gospodarczego,
 • powiadamianie właścicieli o podjętych uchwałach,

OBSŁUGA FINANSOWO – KSIĘGOWA  

Obejmuje między innymi:

 • prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów nieruchomości zgodnie z obowiązującym prawem i uchwałami Wspólnoty,
 • obsługa rachunku bankowego – przygotowywanie i dostarczanie wyciągów, przelewów, informacji itp.,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań Wspólnoty do Urzędu Skarbowego,
 • przygotowywanie informacji dotyczących sald, stawek opłat oraz innej korespondencji dotyczącej należności właścicieli lokali,
 • windykacja należności od właścicieli,
 • pomoc w zarządzaniu finansami wspólnoty, w tym również doradztwo w zakresie zawierania umów z bankiem (bankami),
 • realizacja płatności Wspólnoty,
 • przygotowanie półrocznego rozliczenia kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków,

OBSŁUGA PRAWNA  

Obejmuje między innymi:

 • opiniowanie i redakcja umów z dostawcami usług,
 • opracowywanie na rzecz Wspolnoty koniecznych regulaminów,
 • zapewnienie pomocy kancelarii prawniczych w zakresie windykacji i innych spraw tego wymagających,